Witaj w świecie elektrycznych przygód na kołach!

Witaj w świecie elektrycznych przygód na kołach!


Cieszysz się zakupami w naszym sklepie? Teraz mamy dla Ciebie coś specjalnego! Przedstawiamy nasz nowy program lojalnościowy, który nie tylko nagradza Twoją wierność, ale także otwiera drogę do ekscytującej podróży na elektrycznym rowerze! Aby przystąpić do akcji należy zalogować się do Strefy Klienta, a następnie w zakładce "Program lojalnościowy" kliknąć w przycisk "Aktywuj" i zaakceptować regulamin. Punkty w programie przyznawane są za zakup produktów w sklepie internetowym Napad.pl oraz w sklepach stacjonarnych. Po zebraniu wymaganej ilości punktów możliwa jest ich samodzielna wymiana na nagrody. Program lojalnościowy trwa od 01.02.2024 r. do 30.09.2024 r. lub do wyczerpania puli nagród. Podczas trwania promocji każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę. Więcej szczegółów o akcji znaleźć można w regulaminie.

Kupuj w Napad.pl i zgarnij rower!

Każde zakupy w naszym sklepie to kroki ku zdobyciu punktów, które możesz wymienić na niezwykłe nagrody. A co lepsze niż zarabianie punktów podczas zakupów?

Zaakceptuj regulamin
i aktywuj udział

Aktywuj udział w programie

Dokonuj zakupów
i zbieraj punkty

Kupuj i zbieraj punkty

Wymieniaj punkty
i odbieraj nagrody

Wymieniaj punkty na nagrody

Pobierz regulamin

Regulamin promocji sprzedaży premiowej pod nazwą „Kupuj w Napad.pl i zgarnij elektryka” zwany dalej „Regulaminem”

§1. Definicje i warunki ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa ogólne warunki udziału w promocji pod nazwą „Kupuj w Napad.pl i zgarnij elektryka”, organizowanej za pośrednictwem Sklepu internetowego Napad.pl.

2. Organizatorem Promocji jest firma Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń Spółka Cywilna z siedzibą w Krakowie, ul Mogilska 104; NIP: 6782683179; REGON: 351559876, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

3. „Promocja”- niniejsza akcja sprzedaży premiowej uprawniająca Uczestnika do uzyskania dodatków promocyjnych zwanych dalej „Nagrodą” na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Promocja skierowana jest do Klientów Organizatora będących przedsiębiorcami i zawierającymi z nim umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą Klienta, a z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tego Klienta charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej, zwanych dalej „Uczestnikami”.

5. Nagrodą w Promocji jest możliwość nabycia dodatku promocyjnego za cenę 1 zł netto w postaci: hulajnoga elektryczna w ilości 30 szt., rower elektryczny składany w ilości 20 szt., rower elektryczny miejski w ilości 30 szt., rower elektryczny crossowy w ilości 20 szt. o parametrach opisanych na stronie internetowej Organizatora Zdobądź swój elektryczny rower: Program Lojalnościowy! (napad.pl) lub inny o równorzędnych parametrach.

6. Nagroda nie podlega wymianie na inne prawa do nagrody rzeczowej, gotówkę ani inne świadczenia. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich

7. Czas trwania Promocji ustala się na okres od 01.02.2024 r. do 30.09.2024 r. lub do wyczerpania puli nagród.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez wskazania uzasadnienia.

9. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Warunki uczestnictwa w Promocji i zasady przyznawania Nagród

1. Z Promocji może skorzystać Uczestnik, który:
a. posiada aktywne konto na platformie zakupowej sklepu internetowego Napad.pl oraz status odbiorcy hurtowego
b. dokona zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Promocji poprzez aktywację Promocji na platformie zakupowej sklepu internetowego Napad.pl i akceptację niniejszego regulaminu

2. Warunkiem przyznania prawa do Nagrody jest dokonanie w okresie trwania Promocji zakupów produktów premiowanych udokumentowanych fakturą Vat w sklepie internetowym Napad.pl lub sklepach stacjonarnych Organizatora i spełnienie warunków Regulaminu.

3. Uczestnik dokonując zakupów produktów objętych Promocją zbiera punkty na swoim koncie na platformie zakupowej sklepu internetowego Napad.pl. Wartość punktów widoczna jest przy każdym produkcie poniżej ceny za produkt.

4. Wartość punktów będzie naliczana automatycznie po opłaceniu faktury vat z uwzględnieniem faktur korygujących wystawionych w okresie trwania Promocji. Promocji nie podlegają zakupy w oparciu o specjalne warunki rabatowe lub naliczanie punktów za te produkty zostanie odpowiednio ograniczone.

Po spełnieniu warunków Regulaminu i uzyskaniu wymaganego progu punktowego w wysokości:

- Hulajnoga elektryczna 300 000 pkt
- Rower elektryczny składany 400 000 pkt
- Rower elektryczny miejski 460 000 pkt
- Rower elektryczny crossowy 500 000 pkt

Uczestnik może odebrać jedną z przysługujących mu nagród na podstawie zgłoszenia chęci odbioru nagrody za pośrednictwem platformy zakupowej sklepu internetowego Napad.pl.

6. Podczas trwania Promocji każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

7. Od chwili przyznania Nagrody Uczestnik nie może dokonać zwrotu produktów zakupionego w ramach Promocji. Zwrot produktów objętych promocją po odbiorze nagrody może nastąpić wyłącznie za zgodą Organizatora, lecz w takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nagrody.

8. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora w terminie do 30 dni poprzez opiekuna handlowego Klienta w oddziałach sklepów stacjonarnych Organizatora lub za pośrednictwem kuriera na koszt Organizatora.

9. Nagrody wymagają samodzielnego złożenia zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Instrukcje montażu dołączone są do każdej nagrody, umożliwiając łatwe i bezproblemowe złożenie produktu.

10. Zgłoszenie odbioru nagrody jest możliwe przez Uczestnika najpóźniej do 30 listopada 2024 roku do godziny 12:00. Po tym terminie nagroda przepada.

11. Organizator wstrzyma wydanie Partnerowi Nagrody w przypadku nieuregulowanych należności na rzecz Organizatora do czasu uregulowania zadłużenia. Jeżeli klient nie odbierze nagrody do 30 listopada 2024 do godz. 12:00 z powodu zaległości płatniczych nagroda przepada.

§3. Postępowanie Reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Promocji można składać na adres siedziby Organizatora: Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń 31-546 Kraków, ul Mogilska 104, najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia trwania Promocji.

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, sprecyzowane żądania oraz dane adresowe Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

4. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik otrzyma odpowiedź na reklamację na wskazany przez siebie adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przy zgłoszeniu reklamacji.

5. Powyższe postanowienia pozostają bez wpływu na prawa Uczestnika wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§4. Zmiany w Regulaminie Promocji

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub innych nieprzewidzianych zdarzeń mających istotny wpływ na przeprowadzenie Promocji.

2. W przypadku wprowadzenia zmian postanowień Regulaminu, Organizator przekaże Uczestnikowi informację o zmianie postanowień Regulaminu w terminie 7 dni przed planowanym wdrożeniem zmian Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listem poleconym na adres konta Uczestnika.

3. Jeśli Uczestnik nie złoży Organizatorowi w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie postanowień Regulaminu wniosku o odstąpienia od udziału w Promocji, który będzie równoznaczny z brakiem akceptacji zmian Regulaminu, zmiany Regulaminu uważa się za zaakceptowane przez Uczestnika i z upływem tego terminu Obowiązujące.

§5. Dane osobowe i ich przetwarzanie

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Promocji jest ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Andrzej Woźniak, Grzegorz Żurawski Spółka Cywilna, ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków, NIP: 6782683179, REGON: 351559876.

2. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych -RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str. 1).

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia Promocji, przyznania Nagrody i komunikacji z Uczestnikami na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b. rozpatrzenia reklamacji – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
c. do celów związanych z wywiązaniem się przez Organizatora z obowiązków prawnych, w tym podatkowych i księgowych – podstawą przetwarzania jest niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
d. obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania Promocji i przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze.

5. Dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:
a. pracownicy i współpracownicy Administratora
b. organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa

7. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe podane przez Uczestników mają charakter dobrowolny, ale podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w Promocji.

11. W przypadku wszelkich pytań związanych z ochroną danych i wykonaniem wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem listownie kierując korespondencję na adres ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków, bądź na adres e-mail: ado@napad.pl

§6. Postanowienia końcowe

1. Informację o aktualnym stanie należnych punktów promocyjnych można uzyskać na platformie zakupowej sklepu internetowego Napad.pl.

2. Udział w Promocji jest dobrowolny a przystąpienie do Promocji stanowić będzie jednocześnie akceptację przez Uczestnika jego warunków ustalonych w Regulaminie.

3. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Wydanie Nagrody wyczerpuje wszelkie roszczenia Uczestnika związane z udziałem w Promocji.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Rower elektryczny crossowy - 500 000 pkt


Elektryczny rower crossowy wyróżnia się nowoczesnym stylem i wysokiej jakości podzespołami. Będzie idealnym wyborem, jeżeli poszukujesz solidnego e-bike’a do rekreacji. Sprawdzi się zarówno jako podstawowy środek transportu po mieście, jak i towarzysz rekreacyjnych wypraw w wolnym czasie.

Rower elektryczny

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny:
36V 250W

Bateria

Bateria:
36V 10Ah

Prekość maksymalna

Prędkość maksymalna:
25 km/h

Napęd

Napęd:
3x7

Rozmiar koła

Rozmiar koła:
29"

Hamulce tarczowe

Hamulce tarczowe:
160 mm

Zasięg

Zasięg:
40 - 60 km

Czas ładowania

Czas ładowania:
4 - 6.5 h


Wymianna bateria ukryta w ramie

Za zasilanie układu odpowiada akumulator o pojemności 360 Wh. Jest on zintegrowany wewnątrz ramy, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na wygląd roweru. Zależnie od czynników takich jak masa rowerzysty, tryb jazdy i warunki terenowe, akumulator pozwala na pokonanie odległości do 60 km na jednym ładowaniu. Dlatego bez problemu wystarcza na codzienne dojazdy do pracy oraz rekreacyjne wycieczki. Baterię można łatwo wyjąć i naładować w domu lub biurze.

Hamulce tarczowe

Bezpieczeństwo na trasie zwiększają dobrej jakości mechaniczne hamulce tarczowe, które cechują się dużą siłą hamowana. Co ważne, wyróżniają się niezawodną pracą w każdych warunkach atmosferycznych.

Hamulce tarczowe

Przekładnia

Napęd 3x7 na Shimano

Rower wyposażono w dobrej jakości napęd 3x7, opierający się na komponentach marki Shimano, dedykowanych do jazdy rekreacyjnej. Dzięki temu zyskujesz niezawodne komponenty, które łatwo serwisować.

Amortyzowany widelec z blokadą

Pokonywanie nierówności na rowerze wyposażonym w amortyzowany widelec jest łatwiejsze. Aluminiowy amortyzowany widelec, skutecznie redukuje drgania, odciążając nadgarstki, ręce i kręgosłup.

Oświetlenie LED

Wysoka jasność reflektora LED skutecznie poprawia bezpieczeństwo podczas jazdy nocą.

Amortyzowany widelec z blokadą i oświetlenie LED

Wodoodporny wyświetlacz LCD

Wodoodporny wyświetlacz LCD

Swobodnie przełączaj się między trybami dzięki przyciskom, monitoruj aktywność na ekranie w czasie rzeczywistym.

1 Wskaźnik baterii
2 Poziom wspomagania
3 Dystans (km / mile)
4 Symbol świateł LED
5 Prędkość jazdy (km/h / mph)
6 Czas podróży
7 Temperatura otoczenia (°C / °F)
8 Moc silnika

Silnik bezszczotkowy

Dzięki elektrycznemu silnikowi rowerzysta będzie stale wspierany podczas pedałowania aż do osiągnięcia prędkości 25 km/h. Jednostka dysponuje mocą 250 W, co w zupełności wystarczy do rekreacyjnej jazdy.

Silnik elektryczny

Rower elektryczny miejski - 460 000 pkt


Rower elektryczny miejski łączy w sobie atrakcyjny design z dobrej jakości parametrami, doskonale wpisuje się w trendy nowoczesnego transportu. Stanowi doskonałą propozycję dla osób poszukujących e-bike’a służącego do poruszania się po najbliższej okolicy.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny:
36V 250W

Bateria

Bateria:
36V 10Ah

Prekość maksymalna

Prędkość maksymalna:
25 km/h

Napęd

Napęd:
3x7

Rozmiar koła

Rozmiar koła:
27.5"

Hamulce tarczowe

Hamulce tarczowe:
160 mm

Zasięg

Zasięg:
40 - 60 km

Czas ładowania

Czas ładowania:
4 - 6.5 h

Rower elektryczny miejski


Wielofunkcyjny wyświetlacz

Łatwo dostosowuj przebieg jazdy, swobodnie przełączając się między trybami za pomocą intuicyjnych przycisków. Dodatkowo, bądź na bieżąco z monitorowaniem swojej aktywności dzięki ekranowi, który dostarcza informacje w czasie rzeczywistym, umożliwiając Ci pełną kontrolę nad każdym etapem podróży.

Bateria ukryta w ramie

Zasilanie układu zapewnia akumulator o pojemności 360 Wh, sprytnie zintegrowany wewnątrz ramy, co nie tylko podnosi funkcjonalność, ale również zachowuje estetykę roweru.

Hamulce tarczowe

Hamulce tarczowe

Dobrej jakości mechaniczne hamulce tarczowe znacząco podnoszą bezpieczeństwo na trasie, charakteryzując się imponującą siłą hamowania. Co istotne, wyróżniają się niezawodną skutecznością działania nawet w różnorodnych warunkach atmosferycznych.

Bagażnik rowerowy

Tylny bagażnik rowerowy charakteryzuje się solidną i wytrzymałą konstrukcją o dużym udźwigu, zapewniając stabilność i niezawodność, co umożliwia bezpieczne podróżowanie rowerem elektrycznym. Ponadto jego praktyczna konstrukcja sprawia, że jest wygodny do przenoszenia bagażu.

Bagażnik rowerowy

Silnik elektryczny

Silnik bezszczotkowy

Dzięki zastosowanemu silnikowi elektrycznemu o mocy 250 W, rowerzysta doświadcza stałego wsparcia podczas pedałowania, aż do osiągnięcia prędkości 25 km/h. Ten nowoczesny silnik dostarcza wystarczającej mocy, aby uczynić rekreacyjną jazdę nie tylko łatwą, ale także przyjemną, pozwalając na swobodne poruszanie się z komfortem i stylem.

Rower elektryczny składany - 400 000 pkt


Elektryczny rower składany to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto chce ograniczyć wysiłek przy rowerowych przejażdżkach lub po prostu uwielbia najnowsze technologie. Doskonale sprawdzi się na co dzień, zwłaszcza na zakupy czy do pracy, a jego niewielkie rozmiary ułatwią jego przechowywanie nawet w niewielkim mieszkaniu.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny:
36V 250W

Bateria

Bateria:
36V 10Ah

Prekość maksymalna

Prędkość maksymalna:
25 km/h

Napęd

Napęd:
1x7

Rozmiar koła

Rozmiar koła:
20"

Hamulce tarczowe

Hamulce tarczowe:
160 mm

Zasięg

Zasięg:
40 - 50 km

Czas ładowania

Czas ładowania:
4 - 6 h


Hamulce tarczowe

Dobrej jakości mechaniczne hamulce tarczowe zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo na trasie, oferując imponującą siłę hamowania. Co istotne, charakteryzują się niezawodnym działaniem w różnorodnych warunkach atmosferycznych.

Hamulce tarczowe

Hamulce tarczowe

Napęd 1x7 na Shimano

Rower został wyposażony w wysokiej jakości napęd 1x7, oparty na renomowanych komponentach marki Shimano, specjalnie zaprojektowanych do użytku rekreacyjnego. Dzięki temu masz gwarancję niezawodnych podzespołów, które są łatwe w serwisowaniu.

Oświetlenie LED

Reflektor LED o mocy 3W zapewnia wyjątkowo wysoką jasność, skutecznie podnosząc poziom bezpieczeństwa podczas nocnej jazdy.

Port USB

Rower został wyposażony w port USB o napięciu 5V i prądzie 1A, umożliwiający ładowanie urządzeń mobilnych.

Oświetlenie LED

Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz LCD

Bezproblemowo przełączaj się między trybami za pomocą przycisków i śledź aktywność w czasie rzeczywistym na ekranie.

Bezszczotkowy silnik elektryczny

Dzięki bezszczotkowemu silnikowi elektrycznemu rowerzysta odczuwa stałe wsparcie podczas pedałowania, aż do osiągnięcia prędkości 25 km/h. Silnik o mocy 250 W dostarcza wystarczającego wsparcia dla przyjemnej rekreacyjnej jazdy. Zasilanie układu zapewnia wbudowany w ramę akumulator o pojemności 360 Wh, co nie tylko spełnia wszystkie potrzeby funkcjonalne, ale także nie wpływa negatywnie na estetykę roweru.

Bezszczotkowy silnik elektryczny

Wymiary

Hulajnoga elektryczna - 300 000 pkt


Hulajnoga elektryczna wyposażona jest w mocny bezszczotkowy silnik o mocy 250 W, który umożliwia łatwy start nawet na podjazdach i osiągnięcie w krótkim czasie maksymalnej dozwolonej przez prawo prędkości 20 km/h. Ten typ silnika wymaga minimalnej konserwacji i charakteryzuje się bardzo niskim stopniem zużycia, bardzo dobrze utrzymuje różne poziomy prędkości i jest bardzo cichy.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny:
36V 250W

Bateria

Bateria:
36V 10Ah

Prekość maksymalna

Prędkość maksymalna:
20 km/h

Rozmiar koła

Rozmiar koła:
8"

Zasięg

Zasięg:
25 - 35 km

Czas ładowania

Czas ładowania:
4 - 6 h

Aluminum

Materiał ramy:
aluminium

Waga

Waga:
15 kg

Hulajnoga elektryczna


Pakiet bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo stanowi najwyższy priorytet podczas podróżowania hulajnogą elektryczną. Urządzenie wyposażone zostało w tylny hamulec bębnowy, cechujący się znaczną siłą hamowania. Ten pojedynczy hamulec z tyłu zapewnia skuteczne zatrzymywanie się nawet w obliczu nagłych przeszkód.

Pakiet bezpieczeństwa

Intuicyjny wyświetlacz

Intuicyjny wyświetlacz

Hulajnoga elektryczna posiada ergonomiczną kierownicę w minimalistycznym kształcie litery T, co nadaje konstrukcji wrażenie lekkości i prostoty. Na kierownicy umieszczony jest intuicyjny wyświetlacz LCD, gwarantujący doskonały kontrast i doskonałą widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy. Interfejs użytkownika prezentuje klarowne informacje, takie jak prędkość, aktualny tryb i poziom naładowania baterii.

Płynna jazda

Hulajnoga wyposażona jest w duże, 8-calowe koła, które zapewniają większą stabilność podczas jazdy. Pompowane opony bezdętkowe doskonale sprawdzają się na nierównym terenie, skutecznie tłumiąc nierówności, amortyzując wstrząsy i minimalizując ryzyko uszkodzeń. Błotniki nad przednim i tylnym kołem stanowią dodatkowy atut, chroniąc użytkownika przed zabrudzeniem podczas podróżowania w niepogodę.

Dodatkowo, hulajnoga posiada system amortyzacji, co sprawia, że pokonywanie wszelkich nierówności staje się znacznie łatwiejsze i bardziej przyjemne. Dzięki amortyzacji użytkownik jest chroniony przed powstającymi wstrząsami podczas poruszania się po nierównym terenie.

Płynna jazda

Dobra widoczność po zmroku

Dobra widoczność po zmroku

W hulajnodze zastosowano oświetlenie, które gwarantuje doskonałą widoczność w różnych warunkach. Posiada ona podwójny system oświetlenia, obejmujący przednią lampę o mocy 3 W oraz oświetlenie tylne. Dzięki temu rozwiązaniu zapewnisz sobie doskonałą widoczność na drodze o każdej porze dnia i nocy.

Zasilanie

Hulajnoga elektryczna korzysta z wydajnego akumulatora, stanowiącego bezpieczne i niezawodne źródło zasilania. Bateria o imponującej pojemności 10 Ah zapewnia znakomity zasięg, umożliwiając pokonanie dystansu do 35 km na jednym ładowaniu. Czas ładowania baterii wynosi zaledwie 4-6 godzin, co oznacza szybki powrót do pełnej funkcjonalności i gotowości do kolejnych przejażdżek. To efektywne rozwiązanie, które łączy wydajność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania, sprawiając, że hulajnoga elektryczna jest praktycznym środkiem transportu.

Port zasilania hulajnogi

Skaładana hulajnoga

Zabierz ją wszędzie, gdzie tylko zechcesz!

Nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednej istotnej zalecie. Hulajnoga posiada składaną konstrukcję, dzięki czemu jest łatwa w transporcie i z pewnością znajdziesz dla niej miejsce w bagażniku. Bezpieczny system składania wykorzystuje siły przeciwne względem siebie, co przekłada się nad zabezpieczeniem hulajnogi przed nieplanowanym złożeniem się jej. Spraw sobie radość i zabieraj hulajnogę w każdą podróż!


Dostawa nagród

Nagrody można odebrać osobiście w sklepach stacjonarnych Alarm-tech lub skorzystać z opcji dostarczenia na terenie Polski kurierem RABEN. Przesyłki są starannie umieszczone na palecie, co zapewnia bezpieczny transport i dostarczenie nagród w nienaruszonym stanie. Nagrody wymagają samodzielnego złożenia zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Instrukcje montażu są dołączone do każdej nagrody, umożliwiając łatwe i bezproblemowe złożenie produktu po otrzymaniu przesyłki.

Instrukcje obsługi

Rower crossowy Rower miejski Rower składany Hulajnoga

Dlaczego warto?

Dołącz do naszego programu lojalnościowego, gdzie każde Twoje zakupy przekładają się na zbieranie punktów, które możesz później wymienić na jeden z trzech modeli rowerów elektrycznych lub na stylową hulajnogę elektryczną.

Jak zacząć?

Dołączenie do programu lojalnościowego jest łatwe! Po prostu zaloguj się na swoje konto, sprawdź swój stan punktowy, a następnie wymieniaj punkty na elektryczne rowery lub hulajnogę!

Elektryzujące pojazdy czekają!

Nie czekaj dłużej! Odkryj radość z jazdy na elektrycznym rowerze lub hulajnodze i jednocześnie ciesz się korzyściami z programu lojalnościowego. Zacznij zbierać punkty już dziś i przekształć w niezapomniane doświadczenie elektromobilności!

Zdobądź swoją dawkę przygody na kołach!

Zapisz się do newslettera
Nie rozsyłamy spamu!
Tylko interesujące nowości i promocje
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail o nowościach, promocjach i innych usługach oferowanych przez Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń z siedzibą w Krakowie ul Mogilska 104. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail lub w Panelu Klienta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności.