Program
lojalnościowy

Nagradzamy naszych Klientów!

Kupuj produkty ROPAM
w NAPAD.PL i zyskaj nagrody


Weź udział w programie lojalnościowym "Kupuj i tankuj z NAPAD.PL", w którym nagrodami są karty podarunkowe BP SuperCard 100zł.
Kartę BP wykorzystać można do tankowania paliwa, opłacania usług myjni oraz zakupów w sklepach stacji i restauracjach Wild Bean Cafe.

Aby przystąpić do akcji należy zalogować się do Strefy Klienta, a następnie w zakładce "Program lojalnościowy" kliknąć w przycisk "Aktywuj" i zaakceptować regulamin.
Punkty w programie przyznawane są za zakup produktów marki ROPAM ELEKTRONIK. Po zebraniu wymaganej ilości punktów możliwa jest ich samodzielna wymiana na nagrody.

Program lojalnościowy trwa od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania puli nagród. Wiecej szczegołow o akcji znaleźć można w regulaminie.

Trzy proste kroki

Zaakceptuj regulamin
i aktywuj udział

Aktywuj udział w programie

Dokonuj zakupów
i zbieraj punkty

Kupuj i zbieraj punkty

Wymieniaj punkty
i odbieraj nagrody

Wymieniaj punkty na nagrody

Pobierz regulamin

Regulamin promocji „KUPUJ I TANKUJ Z NAPAD.PL” zwany dalej „Regulaminem”

§1. Warunki ogólne i definicje

1. Organizatorem Promocji jest Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń Spółka Cywilna z siedzibą w Krakowie, ul Mogilska 104; NIP: 6782683179; REGON: 351559876, zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Promocja - niniejsza akcja promocyjna uprawniająca Uczestnika do uzyskania Nagrody na zasadach określonych w Regulaminie. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Nagrodą w Promocji jest karta podarunkowa BP Super Card. Nagroda nie podlega wymianie na inne prawa do nagrody rzeczowej, gotówkę ani inne świadczenia. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

4. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub osób prawnych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie instalacji systemów zabezpieczeń dokonujące zakupów w sklepach stacjonarnych Alarm-Tech i w sklepie internetowym Napad.pl, zwanych dalej „Uczestnikami”.

5. Czas trwania Promocji ustala się na okres od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania puli nagród.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez wskazania uzasadnienia.

§2. Warunki uczestnictwa w Promocji i zasady przyznawania Nagród

1. Z Promocji może skorzystać Uczestnik, który:
a. posiada aktywne konto na platformie zakupowej sklepu internetowego Napad.pl oraz status odbiorcy hurtowego
b. dokona zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Promocji poprzez aktywację Promocji na platformie zakupowej sklepu internetowego Napad.pl i akceptację niniejszego regulaminu

2. Warunkiem przyznania prawa do Nagrody jest dokonanie w okresie trwania Promocji zakupów produktów marki ROPAM ELEKTRONIK udokumentowanych fakturą Vat w sklepie internetowym Napad.pl lub sklepach stacjonarnych Organizatora i spełnienie warunków Regulaminu.

3. Uczestnik dokonując zakupów produktów objętych Promocją zbiera punkty na swoim koncie na platformie zakupowej sklepu internetowego Napad.pl.

4. Wartość punktów będzie naliczana według stosunku 2 pkt za 1zł netto zakupionych produktów objętych Promocją i będą naliczane z uwzględnieniem faktur korygujących wystawionych w okresie trwania Promocji. Promocji nie podlegają zakupy w oparciu o specjalne warunki rabatowe lub naliczanie punktów za te produkty zostanie odpowiednio ograniczone.

5. Po spełnieniu warunków Regulaminu i uzyskaniu progu punktowego w wysokości 3000 pkt Uczestnik może odebrać przysługującą mu Nagrodę - kartę podarunkową BP SuperCard o wartości 100 zł.

6. Podczas trwania Promocji każdy Uczestnik może wielokrotnie odebrać nagrodę, jednakże do uzyskania maksymalnie 20 sztuk karty BP 100zł.

7. Realizacja nagród odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach kart podarunkowych stacji paliwowych BP.

8. Od chwili przyznania Nagrody Uczestnik nie może dokonać zwrotu produktów zakupionego w ramach Promocji. Zwrot produktów objętych promocją po odbiorze nagrody może nastąpić wyłącznie za zgodą Organizatora lecz w takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nagrody.

9. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora w terminie do 14 dni poprzez opiekuna handlowego Klienta w oddziałach sklepów stacjonarnych spółki Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń lub za pośrednictwem kuriera na koszt Organizatora i odbywa się na podstawie zgłoszenia chęci odbioru nagrody przez Uczestnika za pośrednictwem platformy zakupowej sklepu internetowego Napad.pl.

10. Zgłoszenie odbioru nagrody jest możliwe najpóźniej do 29 luty 2024 roku do godziny 12:00.

11. Organizator wstrzyma wydanie Partnerowi Nagrody w przypadku nieuregulowanych należności na rzecz Organizatora do czasu uregulowania zadłużenia. Jeżeli klient nie odbierze nagrody do 29 lutego 2024 z powodu zaległości płatniczych nagroda z dniem 01 marca 2024 przepada.

§3. Postępowanie Reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Promocji można składać na adres siedziby Organizatora: Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń 31-546 Kraków, ul Mogilska 104 z dopiskiem „Reklamacja – Promocja kupuj i tankuj z Napad.pl", najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia trwania Promocji.

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, sprecyzowane żądania oraz dane adresowe Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

4. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik otrzyma odpowiedź na reklamację na wskazany przez siebie adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przy zgłoszeniu reklamacji.

5. Powyższe postanowienia pozostają bez wpływu na prawa Uczestnika wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§4. Zmiany w Regulaminie Promocji

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści postanowień Regulaminu.

2. W przypadku wprowadzenia zmian postanowień Regulaminu, Organizator przekaże Uczestnikowi informację o zmianie postanowień Regulaminu w terminie 7 dni przed planowanym wdrożeniem zmian Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listem poleconym na adres konta Uczestnika.

3. Jeśli Uczestnik nie złoży Organizatorowi w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie postanowień Regulaminu wniosku o odstąpienia od udziału w Promocji, który będzie równoznaczny z brakiem akceptacji zmian Regulaminu, zmiany Regulaminu uważa się za zaakceptowane przez Uczestnika i z upływem tego terminu Obowiązujące.

§5. Dane osobowe i ich przetwarzanie

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Promocji jest ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Andrzej Woźniak, Grzegorz Żurawski Spółka Cywilna, ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków, NIP: 6782683179, REGON: 351559876.

2. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych -RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str. 1).

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia Promocji, przyznania Nagrody i komunikacji z Uczestnikami na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b. rozpatrzenia reklamacji – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
c. do celów związanych z wywiązaniem się przez Organizatora z obowiązków prawnych, w tym podatkowych i księgowych – podstawą przetwarzania jest niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
d. obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania Promocji i przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze.

5. Dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:
a. pracownicy i współpracownicy Administratora
b. organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa

7. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe podane przez Uczestników mają charakter dobrowolny, ale podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w Promocji.

11. W przypadku wszelkich pytań związanych z ochroną danych i wykonaniem wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem listownie kierując korespondencję na adres ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków, bądź na adres e-mail: ado@napad.pl.

§6. Postanowienia końcowe

1. Informację o aktualnym stanie należnych punktów promocyjnych można uzyskać na platformie zakupowej sklepu internetowego Napad.

2. Udział w Promocji jest dobrowolny a przystąpienie do Promocji stanowić będzie jednocześnie akceptację przez Uczestnika jego warunków ustalonych w Regulaminie.

3. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jak wykorzystać karty podarunkowe

Karty podarunkowe do stacji paliw BP Karty podarunkowe do stacji paliw BP

Karty podarunkowe BP umożliwiają bezgotówkowy zakup określonych towarów i usług na stacjach paliw sieci BP. Z posiadanej karty korzystać można wielokrotnie, do wyczerpania dostępnych środków pieniężnych. Jeśli ostateczna kwota do zapłaty przekracza nominał karty, możliwe jest pokrycie różnicy w innej formie płatności.

Użyj karty do płatności za:

Karta BP do tankowania paliwa

Paliwo


Karta BP do zakupów w sklepie

Sklep BP


Karta BP do restauracji Wild Bean Cafe

Wild Bean Cafe


Karta BP do myjni samochodowej

Usługi myjni

Zapisz się do newslettera
Nie rozsyłamy spamu!
Tylko interesujące nowości i promocje
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail o nowościach, promocjach i innych usługach oferowanych przez Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń z siedzibą w Krakowie ul Mogilska 104. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail lub w Panelu Klienta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności.