Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Postępowanie z zużytym sprzętem elektronicznym

Postępowanie z zużytym sprzętem elektronicznym

 

Firma ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ANDRZEJ WOŹNIAK, GRZEGORZ ŻURAWSKI SPÓŁKA CYWILNA zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 2018 r. poz. 992) jest zarejestrowana w prowadzonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem 000004707.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych od firmy ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ANDRZEJ WOŹNIAK, GRZEGORZ ŻURAWSKI SPÓŁKA CYWILNA jest AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Wincentego Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa.

 

W ramach zakupionego sprzętu przez osoby fizyczne jesteśmy zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwa domowego będącego miejscem dostawy zakupionego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Przez sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych należy rozumieć, zgodnie z Ustawą, sprzęt, który może być używany w gospodarstwach domowych, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

 

 

Warto pamiętać!

nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego Nigdy nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego symbolem "przekreślonego kosza" (widocznego po lewej stronie) łącznie z innymi odpadami.
Zużyty sprzęt może zawierać niebezpieczne substancje Zużyty sprzęt może zawierać niebezpieczne substancje, elementy i części składowe, które mogą doprowadzić do skażenia środowiska a w konsekwencji do zagrożenia zdrowia i życia ludzi.
negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko Aby zapobiec potencjalnemu negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko zwróć zużyty sprzęt do ALARM-TECH lub odnieś go do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu. Listę miejsc, gdzie można przekazać zużyty sprzęt znajdziesz na stronie internetowej urzędu miasta/gminy właściwego dla w twojego miejsca zamieszkania.
Przekazując zużyty sprzęt odpowiednim podmiotom dbasz o środowisko Przekazując zużyty sprzęt odpowiednim podmiotom dbasz o środowisko naturalne i bierzesz udział w systemie zbiórki, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób przyjazny środowisku.

 

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept