Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

GWARANCJA - Warunki Gwarancji W Sklepie NAPAD.PL


1. Towary dostępne w Sklepie Internetowym mogą być objęte Gwarancją, w takim wypadku Sprzedawca na karcie produktu informuje o gwarancji, czasie objęcia gwarancją oraz wydaje dokument potwierdzający udzieloną gwarancję jakości na Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, niezależnie od innych uprawnień Klienta przewidzianych Regulaminem Sprzedaży.

2. W przypadku określonym w ust. 1 z dokumentu gwarancji wynika, kto jest stroną zobowiązaną z tytułu udzielonej gwarancji jakości, tj. czy jest to Sprzedawca, producent, czy importer oraz okres na jaki gwarancja jakości została udzielona.

3. W przypadku wadliwego działania produktu należy wysłać go na adres firmy: Alarm-Tech s.c. "SERWIS", Boleń ul. Graniczna 4, 32-086 Węgrzce.
4. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest ustalenie i potwierdzenie zakupu w Sklepie, na podstawie:
a. dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu (faktura, paragon), albo
b. dostarczenia informacji niezbędnych do potwierdzenia zakupu: numer dokumentu zakupowego, nazwa Klienta, numer NIP w przypadku Firm.
5. Gwarancja nie obowiązuje, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub powstałymi na drodze nieprawidłowej eksploatacji Towaru.
6. Gwarancji nie podlegają:
a. Towary z zerwanymi lub uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi,
b. Towary posiadające uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących), w szczególności niezgodnie z załączoną instrukcją użytkowania,
c. Towary zmodyfikowane (ucięte lub przerobione wtyki),
d. uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami,
e. Towary, w których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta.
7. Wymagane jest pisemne podanie objawów uszkodzenia, poprzez wysłanie zgłoszenia poprzez:

a. formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu pod adresem: Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego

b. mailowo na adres: serwis@napad.pl, sugerujemy wykorzystać formularz zgłoszenia reklamacyjnego

c. listownie na adres: Alarm-Tech s.c. "SERWIS", Boleń ul. Graniczna 4, 32-086 Węgrzce.

8. Zgłoszenie gwarancyjne złożone przez Konsumenta zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Towaru, w przypadku Firmy w indywidualnie ustalonym terminie.
9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, przysługujących z tytułu przepisów o rękojmi za wady Towaru, chyba, że takie uprawnienia uchylono w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem. 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


Pełna informacja na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dostępne są w: Punkcie 7 - Regulaminie Sklepu Internetowego

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//